Оцінка майна

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою,  встановленою 
нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності:
майном, яке   може   оцінюватися,   вважаються   об'єкти    в матеріальній  формі,  будівлі  та споруди (включаючи їх невід'ємні 
частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права
інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власностімайновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності,
у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші
специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.
Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі
договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.
Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:
створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною
часткою майна (часткою комунального майна);
виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства
вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення)
учасника або засновника із складу такого товариства;
приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є
у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
оподаткування майна згідно з законом