Продаж виробничих та невиробничих основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку після 01.04.2011 р.

19.07.2011

П(С)БО 27 визначено, що необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу в разі, якщо: 
   
   – економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; 
   
   – вони готові до продажу в їх теперішньому стані; 
   
   – їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу; 
   
   – умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; 
   
   – здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема, якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. 
   
   Група вибуття – сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання, які прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції. 
   
   Необоротні активи та група вибуття, які визнано утримуваними для продажу, не визнаються у складі необоротних активів. Згідно з п. 6 р. 2 П(С)БО 27 амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується. Як передбачено п. 9 р.2 П(С)БО 27, необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин – балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. 
   
   Визначення чистої вартості реалізації наведено у п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246 (далі – П(С)БО 9). Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. 
   
   Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, операції з продажу необоротних активів проводяться на рахунках: 
   
   – вартість необоротних активів та груп вибуття відображається на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»; 
   
   – сума коригування балансової вартості необоротних активів до чистої вартості реалізації на дату балансу включається до складу інших операційних витрат за дебетом субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» із зменшенням фактичної (балансової) вартості відповідних активів; 
   
   – суму перевищення залишкової вартості об'єкта над його чистою вартістю реалізації відображається на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності»; 
   
   – доходи від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, відображаються за кредитом субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів».

Згідно з п. 146.13 ПКУ сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку. У цьому випадку також звертамо увагу на п. 146.14 ПКУ, відповідно до якого дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта
   
   Отже, доходи та витрати від продажу об'єктів невиробничих основних засобів у податковому обліку визначають з урахуванням того, що дохід порівнюються не з балансовою (залишковою) вартістю, а з їх первісною вартістю
   
   Покажемо на прикладі відображення в обліку операцій з продажу невиробничих основних засобів

Отже, підприємству при продажу виробничих та невиробничих основних засобів після 01.04.2011 р. слід приділити особливу увагу відображенню таких операцій у податковому обліку, оскільки він, на відміну від бухгалтерського, змінився кардинально. 
   
   Тетяна Кушнірук 
   Аудиторська фірма «Де Візу»
   
   Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН