Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни. ст. 39 Податкового кодексу.

39.1 Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається здоговірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і недоведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначеннязвичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3–39.4 цієї статті.

Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків:

а) бартерних операцій;б) операцій з пов’язаними особами;в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальнірежими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку наприбуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не єсуб’єктами підприємницької діяльності;

г) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

39.2. Визначення звичайної ціни у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснюється за одним з методів, вказаних в цьому пункті.Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни: а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); б) ціни перепродажу; в) "витрати плюс"; г) розподілення прибутку; ґ) чистого прибутку. При визначенні звичайної ціни згідно з методами, встановленимицим пунктом, використовується інформація про ціни в операціях міжнепов’язаними особам у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).При цьому умови визнаються співставними, якщо відмінність міжтакими умовами істотно не впливає на ціни, які отримуються врезультаті застосування методів, встановлених цим пунктом.

39.3. У разі відсутності даних для застосування зазначених методів визначення звичайної ціни така ціна може бути визначена виходячи зрезультатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проводиться суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночнудіяльність в Україні".

39.4. За методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) застосовується ціна, яка визначається за ціною на ідентичні (аза їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги), що реалізуються (придбаваються) не пов’язаній з продавцем (покупцем) особі зазвичайних умов діяльності. Для визначення звичайної ціни товару (роботи, послуги) згідно зметодом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у порівнянних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуються, зокрема, такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії); обсяг функцій, що виконуються сторонами; умови розподілу міжсторонами ризиків і вигод; строки виконання зобов’язань; умови здійснення платежів, звичайних для такої операції; характеристика ринку товарів, на якому здійснено господарську операцію; бізнесстратегія підприємства; звичайні надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між непов’язаними особами, а також інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (за їх відсутності - однорідних) товарів(робіт, послуг) визнаються порівнянними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або може бути економічно обґрунтована. При цьому враховуються звичайні під час укладення договорів між непов’язаними особами надбавки чи знижки до ціни,зокрема знижки, зумовлені сезонними та іншими коливаннямиспоживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарамиякості або інших властивостей; закінченням (наближенням датизакінчення) строку зберігання (придатності, реалізації); збутомнеліквідних або низьколіквідних товарів. продовження  тут http://edu.minfin.gov.ua/TaxCodex/Pages/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.aspx